Hôm nay, Thứ ba ngày 28/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH 460/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH 460/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phụ lục kèm qđ 460

Thủ tục khác

Công văn số 489/UBND-VP7 ngày 16/11/2022 V/v Triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng QUYẾT ĐỊNH số 424/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 327/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 941/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 214/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyên, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 645/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 351/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 582/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh vv Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực việc làm, lao động-Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH số 629/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh vv Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

398331

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 263

Hôm qua : 332