Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Hội đồng nhân dân

Lãnh đạo HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

1. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0912353398

2

Lê Xuân Bình

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0987697287

           

 2. CÁC BAN HĐND HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ- XÃ HỘI

TT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Lương Văn Hiểu

Phó Trưởng ban KT-XH

HĐND huyện

0966081133

2

Phạm Văn Toan

Chủ tịch Hội nông dân huyện

0904170286

3

Phạm Thị Hằng

Chủ tịch UBMTTQVN xã

Yên Mạc

0966514065

4

Phạm Văn Ngân

Chủ tịch UBND xã

Yên Hoà

0903286416

THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Mai Đức Triệu

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

0968192105

2

Lê Văn Dần

Nguyên Bí thư Đảng ủy

xã Yên Từ

0915547984

3

Nguyễn Văn Lịch

Bí thư Đảng ủy xã

Yên Lâm

0904856299