Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/05/2021,

Các đơn vị sự nghiệp

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA HUYỆN

1. Đài truyền thanh huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trịnh Đình Nghĩa

Phó Trưởng Đài

0948020879

 2. Trung tâm Văn Hóa - Thông tin và Thể thao:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đức

Giám đốc

0904478136

2

Vũ Văn Học

Phó Giám đốc

0904651399

3

 Tạ Văn Phương

Phó Giám đốc

 02293506711

 

3. Trung tâm GDNN - GDTX:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Quang Vinh

Giám đốc

0932254424

2

Vũ Xuân Tiến

Phó Giám đốc

0987665335

3

Đinh Thị Hạnh

Phó Giám đốc

0978385198

 4. Trung tâm vệ sinh môi trường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Văn Quang

Giám đốc

0904041395

2

Hoàng Văn Tuấn

Phó Giám đốc

0982869536


 5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Giám đốc

0986955064

6. Ban Quản lý dự án huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thị Thúy Hải

Giám đốc

0912900854

2

Đặng Đình Trình

Phó Giám đốc

0913518966

3

Vũ Văn Phúc

Phó Giám đốc

0917423657