Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/03/2023,

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 603 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trần Văn Hưng

      TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

 

Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi nhưng không có lãnh đạo.

 

Quảng cảnh hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

về công tác kiểm tra, giám sát.

 

Trên cơ sở Quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đặc biệt là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện Yên Mô đã được cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp được tăng cường; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng còn gặp không ít khó khăn như: công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh sai phạm có mặt còn hạn chế; trình độ, năng lực của một số cán bộ UBKT chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ, đảng viên có chức vụ còn vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 146 tổ chức, 79 đảng viên; giám sát 108 tổ chức đảng, 54 đảng viên. UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 397 đảng viên và 208 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 92 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 75 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 105 tổ chức đảng về tài chính đảng, việc thu, nộp quản lý sử dụng đảng phí; đồng thời UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 145 tổ chức đảng, 157 đảng viên. Trong nhiệm kỳ cấp ủy từ huyện đến cơ sở và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 61 đảng viên, trong đó: Khiển trách 48 đồng chí; Cảnh cáo 05 đồng chí và Khai trừ 08 đồng chí.

 

Nội dung kiểm tra, giám sát đã chú trọng kiểm tra đối với đang viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện và cấp uỷ địa phương, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, UBKT thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ đó là:

 

Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp; đồng thời phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

 

Hằng năm cần chủ động tham mưu xây dựng, ban hành sớm chương trình công tác kiểm tra, giám sát; tập trung chỉ đạo lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm đối với tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò tham mưu của UBKT trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong đó, cần thường xuyên làm tốt công tác phân công phụ trách, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, để tiến hành kiểm tra, giám, sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; công tác cán bộ; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề hằng năm của Tỉnh ủy.

 

Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng phương pháp quy trình, quy định, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp đảng viên và công dân; việc tiếp nhận phân loại xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại; đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

 

Thường xuyên, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Quan tâm đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin gắn với cải cách phương pháp, lề lối làm việc và công tác lưu trữ, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ việc sơ kết, tổng kết, nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, UBKT các cấp trong huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cố gắng để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có chất lượng các nội dung trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác nhân sự phục vụ cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396848

Trực tuyến : 17

Hôm nay : 340

Hôm qua : 316