Hôm nay, Thứ bảy ngày 20/07/2024,

ĐÌNH LÀNG NỘN KHÊ – XÃ YÊN TỪ, HUYỆN YÊN MÔ

Thứ tư, 20/09/2023 | Đã xem: 1225 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 21 điểm ( 5 đánh giá )

 

Đình làng Nộn Khê (còn gọi là đình Nuốn Khê) nằm về phía Tây Nam xã Yên Từ, cách thị trấn Yên Thịnh khoảng 5km về phía Đông Nam, tọa lạc trên khu đất bằng phẳng, có diện tích 2.222m2 ở trung tâm làng Nộn Khê, xã Yên Từ, huyện Yên Mô. Di tích đình làng Nộn Khê thuộc loại hình di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Nơi đây thờ Đông Hải đại vương Nguyễn Phục, người chỉ huy đoàn thuyền quân lương tiếp tế cho nghĩa quân đánh Chiêm Thành. Ngoài ra di tích còn thờ Long hoa Thụy quế vợ Nguyễn Phục, Thủy tề Long vương, cụ chiếm xạ Bùi Công Mẫn, 26 cụ thủy tổ của 26 dòng họ trong làng lần lượt đến đây lập nên thôn Nộn Khê và 95 liệt sỹ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Di tích còn là công trình kiến trúc cổ truyền.

 

Muốn đến di tích đình làng Nộn Khê, xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình ta có thể đi theo các tuyến đường sau:

 

Đường bộ: Từ thành phố Ninh Bình theo quốc lộ 1A (tuyến Ninh Bình-Thanh Hóa) 9km, đến ngã ba Bình Sơn, rẽ trái vào quốc lộ 12B đi 10km đến chợ Lồng (Yên Phong), đi tiếp khoảng 2km là đến di tích.

 

Đường thủy: Từ bến Non Nước (thành phố Ninh Bình) đi theo dòng sông Vân 6km đến ngã ba sông cầu Yên, rẽ trái vào sông Vạc đi khoảng 15km đến bến đò Đức Hậu (xã Khánh Hồng), rẽ phải vào sông Cầu Bút đi khoảng 3km, rẽ phải vào sông Trinh Giang đi khoảng 500m là đến di tích.

 

 

Làng Nộn Khê có 4 giáp là: giáp Chùa, giáp Chung, giáp Cầu, giáp Thượng, được quy hoạch theo kiểu chữ thập. 4 giáp ở về 4 phía, Đình làng là trung tâm. Mọi sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong làng Nộn Khê đều diễn ra tại đình làng:

 

“Bách niên, văn vật thanh danh địa

Tứ giáp y quan lễ nhạc Đình”

 

 

Đình làng là trung tâm văn hóa chính trị của cả làng, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại trong kháng chiến và trong thời bình. Ngoài là nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong làng với các lễ hội, sinh hoạt văn hóa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, nơi đây còn là nơi họp bàn các phương án chống giặc ngoại xâm, là nơi tập kết của chiến sỹ cách mạng. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý như: sắc phong, long đình, câu đối, đại tự…

 

 

Theo truyền thuyết mà các cụ cao niên trong làng kể lại: Đình làng Nộn Khê được xây dựng từ thời Hậu Lê, ngày đó dân làng còn thưa thớt, lại ở vào hoàn cảnh khó khăn. Dân làng chỉ xây dựng được ngôi đình 3 gian để thờ tự. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tòa chính cung và khu văn chỉ bị bắn phá hoàn toàn. Hiện nay di tích chỉ còn lại tòa tiền đường là nơi thờ tự chính.

 

 

 

Trải qua sự tàn phá của chiến tranh, ảnh hưởng  khắc nghiệt của thiên tai, thời tiết. Đình làng được nhân dân trong làng nhiều lần xây dựng, khôi phục lại. Với sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong làng đã trùng tu lại ngôi Đình và văn chỉ của làng vào mùa Đông năm 2012. Năm 2004, UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định xếp hạng di tích đình làng Nộn Khê là di tích lịch sử văn hóa.

 

 

 

THE COMMUNAL HOUSE OF NON KHE VILLAGE

YEN TU COMMUNE, YEN MO DISTRICT

 

The communal house of Non Khe village (also known as Nuon Khe communal house) is located to the southwest of Yen Tu commune, about 5km to the southeast of Yen Thinh town, located on a flat land, with an area of ​​2,222 square meter in the Non khe village center, Yen Tu Commune, Yen Mo District. The communal house of Non Khe village has the type of historical relic and architectural art. This place worships Dong Hai King-Nguyen Phuc, who commanded the army ships to supply the insurgents to fight Champa. In addition, the relic also worships Long Hoa Thuy Que, Nguyen Phuc's wife, Thuy Te Long Vuong, the pioneer settler Bui Cong Man and 26 ancestors of 26 family names in the village who came here one after another to establish Non Khe village and 95 martyrs in two resistance wars against French colonialism and American imperialism. The relic is also a ancient traditional architectural work.

 

If you want to go to the communal house of Non Khe village, Yen Tu commune, Yen Mo district, Ninh Binh province, you can follow the following routes:

 

By road: From Ninh Binh city, follow National Highway 1A (Ninh Binh-Thanh Hoa route) 9km, go to Binh Son crossroads, turn left onto Highway 12B, keep going 10km to Long market (Yen Phong commnune), continue about 2km to arrive in relics.

 

By waterway: From Non Nuoc wharf (Ninh Binh city) follow the Van river for 6 km to the confluence of Cau Yen river, turn left into Vac river, go about 15km to Duc Hau wharf (Khanh Hong commune), turn right into the Cau But river about 3km,then turn right to Trinh Giang river and go about 500m to reach it.

 

Non Khe village has 4 hamlets: Chua hamlet, Chung hamlet, Cau hamlet, Thuong hamlet, which is arranged in the style of a cross: 4 hamlets on 4 sides, communal house is the center. All activities of the residential community in Non Khe village take place in the village communal house:

 

“Centennially preserving famous cultural artifacts of sacred land 

Those who pass four hamlets used to honor and encourage at the communal house”

 

The communal house is the cultural and political center of the whole village, where many important historical events took place in the resistance war and in peacetime. In addition here is the living place of the community in the village with festivals, folklore activities imbued with national identity, this place is also a meeting place to discuss plans to fight invaders, a preservation place of precious artifacts. This is also a place to store many precious artifacts such as: ordination, long communal house, couplets, great letters...

 

According to the elderly in the village told: The communal house of Non Khe village was built during the Hau Le Dynasty, those days the villagers were still sparse and were in a difficult situation. Villagers can only build 3-room communal house for worshipping. During the resistance war against the French colonialists, the main room and office area were completely bombarded. Currently, the vestibule remains the main place of worship only.

 

Experiencing the ravages of war, the harsh effects of natural disasters, the weather, The communal house was rebuilt and restored by the villager many times. With the determination of the Committee parties, authorities and villagers, the communal house and the village's documents were restored in the winter of 2012. In 2004, the People's Committee of Ninh Binh province issued a decision to rank the relic of Non Khe communal house as a relic of cultural and historical site.

Nhận xét của bạn đọc

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

675964

Trực tuyến : 60

Hôm nay : 520

Hôm qua : 896