Hôm nay, Chủ nhật ngày 14/04/2024,

Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Yên Mô giai đoạn 2023- 2025

Thứ hai, 01/04/2024 | Đã xem: 32 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Căn cứ Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã 2019- 2021; Kết luận số 48- KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030 và Nghị quyết số 117/NQ- CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023- 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023- 2030; Kế hoạch số 138- KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023- 2030; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 05/HD- SNV ngày 29/8/2023 của Sở Nội vụ về một số nội dung trong tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023- 2025.

 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023- 2025, kết quả:

 

Trong công tác xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, trong đó: Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 3426- QĐ/HU ngày 28/8/2023 về việc Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023- 2030, gồm 36 thành viên là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nơi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; Nghị quyết số 90- NQ/HU ngày 28/8/2023 của BCH Đảng bộ huyện về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023- 2030; Kế hoạch số 96- KH/HU ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023- 2030. UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 139/KH- UBND ngày 30/8/2023 của UBND huyện về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023- 2025; Phương án số 08/PA- UBND ngày 25/9/2023 của UBND huyện về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, giai đoạn 2023- 2025. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cũng đã tham mưu và trực tiếp ban hành 15 văn bản liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025. Đến nay, các văn bản chỉ đạo, điều hành, các kế hoạch và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện đã được ban hành đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

 

Công tác quán triệt, tuyên truyền: Ngay sau khi trung ương, tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai về công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định, hướng dẫn của Đảng và nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính để từng bước tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tính đến nay, huyện đã tổ chức 03 hội nghị triển khai về công tác sắp xếp đơn vị hành chính trong đó: 02 hội nghị của UBND huyện triển khai các văn bản liên quan tới sắp xếp đơn vị hành chính và thảo luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025 tới các đồng chí là lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 01 hội nghị của Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, ban Thường vụ, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, công chức các xã, thị trấn. Trung tâm Văn hóa- Thể thao và truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện liên quan tới sắp xếp đơn vị hành chính; Trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên đăng tải, cập nhật các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay về cơ bản các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện đã nắm bắt được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

 

 

Ảnh: Công tác tổng hợp ý kiến cử tri tại cơ sở

 

Về xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025: Trong giai đoạn 2023- 2025 huyện Yên Mô có 03 đơn vị bắt buộc phải sắp xếp là xã Mai Sơn, Khánh Thịnh và Yên Hưng và 02 đơn vị liền kề cần phải sắp xếp là xã Khánh Thượng và Thị trấn Yên Thịnh. Căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, sau khi được sự thống nhất về quan điểm chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Huyện ủy, UBND huyện xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025 báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ cho ý kiến theo phương án:

 

Nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Mai Sơn có diện tích tự nhiên là 4,33 km2, đạt 20,62 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.625 người, đạt 57,81 % so với tiêu chuẩn vào xã Khánh Thượng có diện tích tự nhiên là 9,4 km2, đạt 44,76% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.435 người, đạt 105,44 % so với tiêu chuẩn để hình thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Khánh Thượng với Diện tích tự nhiên 13,73 km2, đạt 65,38% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số 13.060 người, đạt 163,25% so với tiêu chuẩn; dự kiến lấy trụ sở UBND xã Khánh Thượng hiện tại làm trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.

 

Nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Khánh Thịnh có diện tích tự nhiên là 4,19 km2, đạt 19,95% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.820 người, đạt 60,25% so với tiêu chuẩn và xã Yên Hưng có diện tích tự nhiên là 3,41 km2, đạt 16,24% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.219 người, đạt 52,74% so với tiêu chuẩn vào thị trấn Yên Thịnh có diện tích tự nhiên là 7,47 km2, đạt 53,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.610 người, đạt 132,63% so với tiêu chuẩn để hình thành đơn vị hành chính mới lấy tên là thị trấn Yên Thịnh với diện tích tự nhiên 15,07 km2, đạt 107,64% so với tiêu chuẩn thị trấn; Quy mô dân số 19.649 người, đạt 245,61% so với tiêu chuẩn thị trấn; dự kiến lấy trụ sở UBND thị trấn Yên Thịnh hiện tại làm trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.

 

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã xây dựng dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025 theo Phương án đã được phê duyệt và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến cử tri về đề án. Theo kế hoạch các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp sẽ tổ chức niêm yết danh sách cử tri từ ngày 01/3 đến 30/3/2024; tổ chức lấy ý kiến cử tri từ ngày 31/3/2024 đến 02/4/2024; thông qua HĐND cấp xã trước ngày 08/4/2024 và báo cáo UBND huyện trước ngày 10/4/2024.

 

Trong thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính sau:

 

Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác sắp xếp đơn vị hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.

 

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã sau khi có Nghị quyết phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025. Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các ĐVHC hình thành sau sắp xếp để chính thức đi vào hoạt động theo ĐVHC mới.

 

Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025, kết hợp với thực hiện chính sách tinh giản biên chế, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã tại các xã không thuộc diện sắp xếp trên địa bàn huyện.

 

Sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025.

 

Thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025.

 

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

581436

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 229

Hôm qua : 507