Hôm nay, Thứ năm ngày 30/05/2024,

Thông báo

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện V/v triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN MÔ

 

 
 
 

Số: 01 /CĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                 Yên Mô, ngày 26   tháng  02  năm 2019

CÔNG ĐIỆN

V/v triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊN MÔ

ĐIỆN:

            - Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật của huyện;

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

          Theo thông tin của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp & PTNT, đến ngày 25/2/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 11 hộ chăn nuôi trên địa bàn 4 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa, đã phải tiêu hủy 521 con lợn. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virut gây ra, lây lan chủ yếu qua con đường vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn nhiễm bệnh, khi lợn bị bệnh tỷ lệ chết rất cao, có thể lên đến 100% ở tất cả các đối tượng lợn, hiện nay chưa có vắc xin, thuốc điều trị bệnh. Trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường.

          Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, để chủ động ngăn ngừa, không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

          1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn quản lý. Chủ động bố trí ngân sách để phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Phân công các lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch bệnh nhất là nơi có nguy cơ cao, vùng giáp ranh với các huyện khác, chợ, nơi buôn bán, giết mổ, điểm tập kết, trung chuyển lợn; phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để khi dịch mới phát sinh.

- Tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở để cán bộ, nhân dân và người chăn nuôi biết, hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn như tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, quản lý dịch bệnh. Khi lợn có triệu chứng bị bệnh nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, tuyệt đối không được giấu dịch, vứt xác lợn ốm, chết, bán chạy lợn ốm làm dịch bệnh lây lan.

          2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện:

- Tham mưu UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019; triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2019 để tạo miễn dịch chủ động phòng chống dịch bệnh; Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn; Quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch; không báo cáo dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người dân và cộng đồng. Tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm báo cáo về UBND huyện và cơ quan chuyên môn của tỉnh theo quy định.

- Phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trong chăn nuôi.

- Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4 và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào huyện, tổ chức kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch đề xuất kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn bị bệnh, dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, buộc phải tiêu hủy.

3. Đội quản lý thị trường số 4, Công an huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

4. Các Phòng: Y tế, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật của huyện: Tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã phụ trách; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của cơ sở và thường xuyên phản ánh tình hình về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT).

6. Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn: Thường xuyên phát sóng phổ biến quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tác hại của dịch bệnh để nhân dân biết, thực hiện.

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai Công điện này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HU, TT HĐND huyện (để B/c);

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Phòng NN&PTNT;

- Trạm CN&TY;

- Các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, TN&MT, Văn hóa và TT, Tài chính –KH;

- Đội quản lý thị trường số 4; Công an huyện;

- Đài truyền thanh huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Đỗ Trọng Luận

 

 

Bài viết khác

Thông báo 375/TB-UBND ngày 27/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng các thửa đất (lô đất) ở tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (89 lô) KẾ HOẠCH 105/KH-BCĐ ngày 23/5/2024 Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Mô năm 2024 Công văn 1140/UBND-VHTT ngày 22/5/2024 V/v sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNeID trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện THÔNG BÁO 347/TB-UBND ngày 21/5/2024 Về việc công khai Kết luận Thanh tra số 01/KL-TT ngày 14/5/2024 củaThanh tra Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; công tác văn thư lưu trữ của UBND huyện Yên Mô, thời kỳ từ 01/01/2022 đến 31/12/2023 V/v cảnh báo chiến dịch tấn công mới nhằm vào các thiết bị mạng Cisco Công văn 1070/UBND-VHTT ngày 15/5/2024 V/v phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Ninh Bình BÁO CÁO 233/BC-UBND ngày 15/5/2024 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-Cp ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2024 của Bộ Chính trị ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” Công văn 1057/UBND-KT&HT ngày 14/5/2024 V/v tuyên truyền không lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến đường giao thông Công văn 1050/UBND-VHTT ngày 14/5/2024 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho các công trình Bưu chính, Viễn thông và Phát thanh trên địa bàn huyện KẾ HOẠCH 101/KH-UBND ngày 10/5/2024 Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 KẾ HOẠCH 100/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND huyện vv Thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2023 KẾ HOẠCH 99/KH-UBND ngày 10/5/2024 Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi huyện Yên Mô năm 2024 Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái Lập huyện (01/9/1994 – 01/9/2024) Thông báo 325/TB-UBND ngày 08/5/2024 vv công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân huyện Yên Mô (giai đoạn 2) KẾ HOẠCH 98/KH-UBND ngày 08/5/2024 Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2024 Công văn 993/UBND-VHTT ngày 09/3/2024 V/v tuyên truyền cho người dân không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

632876

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 221

Hôm qua : 650