Hôm nay, Thứ hai ngày 17/06/2024,

Quyết định bổ nhiệm 2023

Thứ năm, 20/04/2023 | Đã xem: 310 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3880/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3878QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3873QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3843QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3841 /QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3836QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3832QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chứ

Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3817QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3816QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3815QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3814QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3813QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3812QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3811QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3800/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3799/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3798/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3797/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3796/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3795/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3794/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Quyêt định số 3793/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chứcbà Nguyễn Thị Thảo Trường THCS Yên Nhân 

Quyêt định số 3792/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Phạm Thị Vân Trường THCS Yên Nhân 

 Quyêt định số 3791/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức-  bà Lê Thị Hằng Trường THCS Yên Nhân 

Quyết định 3790/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ông Trương Quang Khởi Trường THCS Yên Nhân 

Quyết định 3789/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức- bà Trần Thị Nhật Trường THCS Yên Nhân 

Quyết định 3788/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức-  bà Trương Thị Thanh Lưu Trường THCS Yên Nhân 

Quyết định 3787/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức-  bà Nguyễn Thị Kim Thu Trường THCS Yên Nhân

Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp- Nguyễn Thị Hương Lan

Quyết định  số 1571/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 -Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường- Phan Văn Thư

Quyết định  số 1570/QĐ-UBND ngày 27/3/2023- Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp- Nguyễn Thị Thu Trang

Quyết định  số 1569/QĐ-UBND ngày 27/3/2023- Phó Trưởng phòng Nội vụ- Nguyễn Văn Hiếu

Quyết định số: 1522/QĐ-UBND ngày 23/3/2023  bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Thái- Lê Thị Huyền

Quyết định 1521/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 vv bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Thái- Mai Thị Anh

Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Thành- Vũ Thị Hồng

Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Thắng- Nguyễn Thị Hiền

Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Mai Sơn- Đinh Thị Thu Huyền

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 23/3/2023  bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Nhân- Mai Thị Dung

Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Phong- Phạm Thị Thảo

Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Phú- Vũ Thị Thu Hà

Quyết định sô 1514/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Từ- Phạm Thị Hòa

Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TH Yên Đồng- Vũ Thị Mai Thanh

Quyết định 1512/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TH Yên Nhân- Vũ Xuân Nam

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường TH và THCS Yên Hưng- Đỗ Khánh Dư

Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Mỹ- Vũ Thị Duyên (GV MN Yên Mạc)

Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Khánh Thượng- Phạm Thị Hoa (GV MN Yên Mỹ)

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường MN Yên Hưng- Lê Thị Son (GV trường MN Yên Hòa)

Nhận xét của bạn đọc

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

646729

Trực tuyến : 17

Hôm nay : 410

Hôm qua : 438