Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Mô 6 tháng đầu năm 2024

Thứ tư, 03/07/2024 | Đã xem: 70 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/HU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện đến năm 2025. Ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, toàn diện trong công tác CCHC của huyện. Trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình”. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính được thể hiện trên một số nhiệm vụ chính, như:

 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Với mục tiêu xây dựng một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2024 UBND huyện tiếp tục chỉ đạo sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với việc phân bổ số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ- CP của chính phủ; tiếp tục sắp sếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ- CP của Chính phủ. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các bộ chuyên ngành, UBND huyện đã triển khai các cơ quan, đơn vị rà soát điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đến nay đã có 11/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã xây dựng và trình UBND huyện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, còn cơ quan Thanh tra huyện đã xây dựng dự thảo và đang xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan trước khi trình UBND huyện quyết định.

 

Ảnh: Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện tại xã Yên Thành

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hồ sơ; loại bỏ những thành phần hồ sơ không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết cũng như thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận các dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, các nhân. UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật các thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác và sử dụng các dịch vụ công, trong đó chú trọng đến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là 363 TTHC trong đó 248 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 115 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và niêm yết công khai tại website dịch vụ công của huyện, các tổ chức và cá nhân có thể dễ dàng tra cứu trên nhiều phương tiện khác nhau. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 15.236 hồ sơ, đó trước hạn 6.535 hồ sơ đạt 43,58%, trả đúng hạn 8.461 hồ sơ đạt 56,42%, không có hồ sơ quá hạn; hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 8.179 hồ sơ đạt 54,54%; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận 13.776 hồ sơ, đó trước hạn 4.648 hồ sơ đạt 33,74%, trả đúng hạn 9.128 hồ sơ đạt 66,26%, không có hồ sơ quá hạn; hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 23 hồ sơ.

 

Công tác cải cách công vụ: Nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực; có tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, có kỷ luật, kỷ cương, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm thực hiện tốt công tác đâò tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức; Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 10/2021/QĐ- UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh; UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công vụ do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các cơ quan đơn vị nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số: UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai phần mềm, cơ sở dữ liệu, đưa ứng dụng CNTT vào quản lý, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử liên thông 4 cấp được triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả như: Hồ sơ được thực hiện hoàn toàn qua mạng, kiểm soát được quy trình, thời gian xử lý công việc, vì vậy hạn chế được tình trạng văn bản quá hạn xử lý, tiết kiệm được thời gian, chi phí; 100% cán bộ, công chức trên địa bàn huyện được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên đăng nhập để xử lý công việc đạt trên 82%. 100% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị trong huyện được chuyển dưới dạng văn bản điện tử; không tính văn bản mật; 100% lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được cấp chứng thư số và thực hiện ký số trên môi trường điện tử.

 

Có thể khẳng định trong 6 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện công tác cải cách hành chính của huyện đã đạt được những kết vượt bậc. Theo công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  năm 2023 tại Quyết định số 407/QĐ- UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh, huyện Yên Mô xếp thứ 2 trên 8 huyện thành phố.

 

Tác giả: Phòng Nội vụ huyện

Nhận xét của bạn đọc

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

676851

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 561

Hôm qua : 846