Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

(Đơn vị bầu cử số 6): Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 21/05/2021 | Đã xem: 388 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong huyện đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô:

1. Bà Vũ Thị Bích- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ xóm 1 Đông Thôn, xã Yên Thái

 

Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước cử tri, nếu được cư tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 như saư:

 

Tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia thực hiện tôt các chủ trương chính sách pháp luật cua Đảng và nhà nước.

 

Tích cực phối hợp với các t chức vận động phụ nữ và nhân dân tham gia các lớp tập huấn chuyến đổi cây trồng mới, vật nuôi, tham gia các lớp dậy nghề.

 

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiêp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND đê lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiêp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sơ đó, tôi s báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giái quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cứ tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

- i sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biêu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù họp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bản xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất lả đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyên, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chư trương cưa Dáng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhât là phòng chông tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

2. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chi hội truởng Chi hội nông dân xóm Hàn Dưới, xã Yên Đồng

 

…Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng dạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

- Làm tôt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tôt chủ trương, chính sách nhà nước.

 

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND đe lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn dề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiêp dôn nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đe góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tâng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

- Với tư cách là ứng cử viên đại diện cho cán bộ Hội Nông dân điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng của người nông dân và cơ hội giúp cho Hội viên nông dân có thề tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cách làm hay, mô hình hiệu quả.

 

3. Ông Phạm Thúc Kinh- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Yên Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Đồng.

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2016 tôi xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

Một là: Tích cực, chủ dộng đề xuất với HĐNĐ huyện có những quyết sách, ban hành các cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao, đảm bảo an ninh trật tự, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn.

 

Hai là: Tham mưu đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phầm, tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất hàng hóa. Phát huy lợi thế so sánh về đất đai, lao động mặt nước của địa phương, như: phát triên sản xuất 4 vụ/năm trên diện tích đất màu, sản xuất đa canh ở vùng ruộng trũng, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương. Tăng cường công tác chuyên giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phàm nông nghiệp...

 

Ba là: Bản thân không ngừng học tập rèn luyện, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian đi thực tế, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân huyện và các cấp chính quyền để giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính dáng, hợp pháp của nhân dân. Tham gia cùng HĐND huyện kiếm tra, giám sát, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhừng vấn dề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Bốn là: Tham mưu với cấp có thẩm quyền nâng cao vai trò của các cấp hội ở cơ sở, tố chức các lớp tập huấn về kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, an toàn thực phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đe giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị trôn dơn vị dât canh tác. Tạo điêu kiện cho các đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội; ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với lãi xuất ưu đãi đê nhân dân phát triên kinh tế giúp nhau làm giàu chính đáng. Cải thiện môi trưòng nông thôn, xây dựng NTM, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thê nông nghiệp theo hướng bên vững.

 

 

4. Bà Phạm Thị Mai- Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Thái

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình đế làm tròn nhiệm vụ của người đại biêu HĐND, nhiệm vụ của người đại biếu dân cư. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lôi sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

 

Giữ môi quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của c tri đ phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết.

 

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khăng thăng thắn nêu ra nhừng vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND huyện tố chức.

 

Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn cho phụ nữ về kỹ năng chăn nuôi trông trọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đê giảm ngày công lao động, phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi đ chị em phát triển kinh tế giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng NTM, xây dựng và phát triến công nghiệp theo hướng bền vừng./.

 

 

5. Ông Hà Văn Mạnh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Mô
 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao, cụ thể trên một sô nội dung chính như sau:

 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về kinh tế - văn hóa - xã hội, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho nhân dân. Hàng năm, cùng với Đảng úy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy có nghị quyết, ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

 

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ và sự hiểu biết của mình tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà Hội đồng nhân dân huyện đưa ra thảo luận. Nhất là những vấn đề quan trọng được các tầng lớp nhân dân quan tâm. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri xã nhà và cử tri trong huyện, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập, tổng họp và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của cử tri. Thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND huyện. Sau mỗi kỳ họp, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phô biên các nghị quyết của HĐND huyện, cùng với nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết đó. Khi nhận được đề xuất, kiến nghị của cử tri, có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời giải quyết theo thấm quyền hoặc chuyến đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

 

- Tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch cửa quyền tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

 

6. Ông Nông Văn Phước- Đại úy, Trợ lý Tham mưu, Ban CHQS huyện Yên Mô.

 

…Được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa:

 

1. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, nắm chắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó cụ thế hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, tham mưu cho huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

2. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về kinh tế, xã hội; hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân; tôn trọng hiến pháp, pháp luật; rèn luyện đạo đức lôi sông xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

 

3. Tích cực nghiên cứu tình hình đất nước, nhiệm vụ địa phương, những vấn đề đang từng ngày tác động đến cuộc sống của nhân dân để phản ánh đê đạt bảo đảm quyên lời chính đáng cho nhân dân; tham gia đóng góp ý kiên vào các văn bản pháp luật mà Quốc hội , HĐND ban hành phù họp sát thực tiễn hiệu quả cao; tham gia các hạt động giám sát nhăm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước.

 

4. Hàng năm tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy có nghị quyết, chỉ thị, ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch đế triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là trong các nhiệm vụ quan trọng như diễn tập, huấn luyện, tuyển quân, Chính sách hậu phương quân đội. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đảm bảo sự tập trung, thống nhất từ huyện tới cơ sở.

 

5. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đây mạnh quan tâm nhiều hơn nữa đến các đối tượng gia đình chính sách, người có công, gia đình cán bộ chiến sỹ đang công tác ở biên giới hải đảo. Vận động cán bộ; LLVT huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

6. Thường xuyên giữ mối quan hệ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể, gặp gờ, tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến cua cử tri và đề xuất giải pháp với HĐND huyện và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Luôn chịu sự giám sát cua nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh là gốc cũa mọi thắng lợi. Đây là yếu tố quan trọng để cá nhân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó; làm tốt nhiệm vụ người đại biểu HĐND- đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân.

 

7. Ông Mai Cao Vị- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh, đề xuất với huyện và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để từng bước giải quyết những khó khăn, bức xúc nêu trên. Là Đại biểu HĐND huyện tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện chính kiến, bản lĩnh để bảo vệ quyền lợi họp pháp, chính đáng của cử tri và sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

 

Một là, Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú.

 

Hai là, Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các cấp, các ngành, với cử tri và nhân dân của huyện nói chung và cử tri xã Yên Đồng, Yên Thái để thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời những ý kiên, nguyện vọng, kiên nghị chính đáng của cử tri tại các kỳ họp của HĐND huyện và đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trả lời những yêu cầu, kiến nghị và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị cua cử tri. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND huyện.

 

Ba là, Với cương vị và trách nhiệm của mình hiện nay là ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị 2 huyện, tôi luôn ý thức trước hết phải có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia cùng tập thể Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các chủ trương, Nghị quyết trúng, đúng, phù hợp để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện nói chung, trong đó có xã Yên Đồng, Yên Thái.

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552207

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 167

Hôm qua : 679