Hôm nay, Thứ năm ngày 29/02/2024,

(Đơn vị bầu cử số 4): Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 21/05/2021 | Đã xem: 312 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 4/5 tại các đơn vị bầu cử trong huyện đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô xin trân trọng giới thiệu nội dung (trích đăng) chương trình hành động cúa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Mô:

1. Ông Phạm Văn Bẩy- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Từ, huyện Yên Mô

 

… Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, đơn vị đê làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biêu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phâm chât đạo đức lối sống của Bản thân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cúa Nhà nước và các quy định của địa phương.

 

Luôn giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực, khách quan tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giám sát việc thực hiện các ý kiến kiến nghị và các vấn đề quan tâm của các cơ quan ban ngành để báo cáo kết quả giải quyết với cử tri. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc với cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp. Phổ biến và tuyên truyền nghị quyêt của Hội đông nhân dân, vận động và cùng nhân dân thực hiện các nghị quyết.

 

Tham gia đây đủ các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tổ chức.

 

2. Bà Ngô Thị Hằng- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Từ

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND huyện tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, lĩnh vực mình đang đảm nhiệm, cụ thể như sau:

 

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lấng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhũng ván đẻ có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với I-IĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. Là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành đề ra nhũng giải pháp quyết liệt hơn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Với cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước, đem lại lòng tin của nhân dân đối vói Đảng và Nhà nước, để nhân dân yên tâm sản xuất - kinh doanh, sống trong một môi trường yên bình, hạnh phúc.

 

Tham gia đầy đu các lóp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề cúa HĐND, đồng thời thẳng thán nêu ra những vấn đề đang dược cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất van do L1ĐND huyện tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tupng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

 

Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lóp tập huấn cho đoàn viên thanh niên về kỹ năng khỏi nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để giảm ngày công lao động, tăng hiệu quả kinh tế làm giàu trên chính quê hương mình. Tồ chức tìm kiếm , phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp khả thi. Tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi để đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.

 

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dụng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đời sống của cử tri được nâng lên, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đồi mới.

 

 

3. Ông Trần Văn Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Mô.

 

…Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biêu dân cử, tôi xin đề ra nội dung chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ th như sau:

 

Một là: Trên cương vị công tác hiện nay và với kiến thức chuyên môn, thực tiền công tác và cuộc sống đặt ra, tôi sè tích cực nghiên cứu, học hói, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỳ năng hoạt động cua người đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tố chức chính quyền địa phương; vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng đê đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biếu dân cử.

 

Hai là: Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chè với cấp úy, chính quyền và cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gùi, sâu sát CƯ sở’; biết lang nghe, tiêp thu tâm tư, nguyện vọng, nhùng ỳ kiến, kiên nghị, phán ánh cùa cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với CO' quan có thâm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến vói cử tri và nhân dân trong xã.

 

Ba là: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tháo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định cúa HĐND huyện, đám bào việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Đáng, Nhà nước, vừa phù họp với tình hình thực tê của địa phương, góp phần thực hiện tháng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế, xà hội, quốc phòng-an ninh của huyện. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thâm quyền giải quyết nhùng vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Bốn là: Với trách nhiệm là úy viên Ban Thường vụ Huyện úy, Chu nhiệm ƯBKT Huyện ủy. Bản thân tôi sẽ tích cực tham mưu cùng với Huyện úy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Cơ quan ƯBKT Huyện ủy triển khai, tố chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định cua Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uy giao. Thực hiện tốt chức năng giám sát, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lỷ đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời thường xuyên phối họp với các cơ quan trong khối nội chính có biện pháp đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm giải quyết kịp thời, không để phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cua nhân dân.

 

4. Bà Đỗ Thị Hương- Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Mô

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện khóa tới, với trách nhiệm của mình, bản thân tôi xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đó là:

 

Thứ nhất: Với trách nhiệm của người đại biểu HĐND trước cử tri, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, thường xuyên chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực với HĐND và các cấp có thẩm quyền về những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri. Trong công tác, phải biết học hỏi từ nhân dân, từ cán bộ lớp trước để giữ vững đoàn kết thống nhất, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí. Tham gia bàn bạc, thảo luận, đề xuất các biện pháp, chính sách, tham mưu giải quyết những vấn đề mà cử tri phản ánh, những vấn đề mà cử tri quan tâm và những vấn đề mà thực tiễn đề ra để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

 

Thứ hai: Để góp phần đưa Nghị quyết của HĐND được thực thi và đi vào cuộc sống, với trách nhiệm là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện tôi sẽ cổ gắng cùng với tập thể Ban Thường vụ Hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để triển khai tốt phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội, đặc biệt quan tâm đến vấn đề dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, khuyến khích, phụ nữ phát huy nội lực thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 khồng, 3 sạch” để giúp phụ nữ nâng cao thu nhập, giảm nghèo, biết cách tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền cho hội viên phụ nữ xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” như: Mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình, xây dựng mồ hình thương hiệu lúa hữu cơ của xã Yên Nhân...Phối họp với Ngân hàng CSXH huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện tăng cường công tác tín chấp cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo của huyện, phấn đấu sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã.

 

Thứ ba: Là đại biểu nữ và là Phó ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tôi sẽ đề xuất với HĐND huyện có các chương trình công tác quan tâm đến phụ nữ và trẻ em; triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em... trên địa bàn huyện, tham mưu về công tác cán bộ nữ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của phụ nữ và trẻ em.

 

5. Bà Trương Thị Hương-  Phó chủ tịch HĐND xã Yên Nhân.

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026:

 

Trước hết tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Thứ hai, Tôi sẽ dành nhiều thời gian thường xuyên gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, với cử tri; đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe được nhiều ý kiến của nhân dân ở nhiều lĩnh vực, kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiên, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chú trọng và kiến nghị với HĐND huyện tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn như các chính sách về đầu tư nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đưa cơ giới hoá vào sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm; thúc đẩy cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của người dân. Đồng thời cùng với các vị đại biểu HĐND đề xuất cho huyện có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề cử tri quan tâm như: quản lý đất đai, tài nguyên, giao thông, môi trường... để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

 

Thứ ba, Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ cùa người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết nhũng kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

 

6. Ông ặng Thái Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ƯBND huyện Yên Mô

 

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biêu HĐND huyện khoá 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức rằng, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân mà các cấp, các ngành và toàn thể cử tri đã tin tưởng trao gửi.

 

Nếu được các đồng chí và cử tri địa phương tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biêu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiệm vụ vừa là người đảng viên, vừa là người đứng đầu chính quyền của huyện và là một đại biểu dân cử, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị, giải quyết những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Tôi xin hứa thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đại biếu HĐND, cụ thể:

 

Thứ nhât, tiêp tục rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt đê đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao và yêu cầu của người đại biêu HĐND cũng như yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phâm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tố chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

 

Thứ hai, vói chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, ƯBND huyện tập trung lành đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết cúa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đà đề ra; quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển KT-XH và đời sổng nhân dân; quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xà hội, nhất là công tác giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng, gia đình chính sách; thực hiện tốt chú trưong xã hội hoá, huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

 

Thứ ba, tôi luôn tâm niệm là đại biểu HĐND để nói lên tiếng nói của cử tri, thường xuyên phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND, góp phần chăm lo ngày càng tốt hon đời sống nhân dân. Do vậy, tôi sẽ cố gắng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri để được nghe nhiều ỷ kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ớ địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vân đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với cương vị là Chủ tịch ƯBND huyện, tôi sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thấm quyền và chuyển đến cơ quan có thấm quyền giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền, đáp ứng lòng mong đợi, sự gửi gắm của cử tri hai xà nói riêng và cử tri toàn huyện nói chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cùa HĐND huyện.

 

7. Bà Trương Thị Thắm- Công chức thống kê, văn thư lưu trữ, văn phòng Đảng uỷ xã Yên Nhân.

 

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

 

1. Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biêu HĐND huyện.

 

2. Tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện.

 

3. Tôi sẽ cố gẳng rèn luyện học tập tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hiện tại của bản thân. Tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII.

 

4. Đối với mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND huyện, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

 

5. Với trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân tôi xác định cùng với Ban chấp hành Đãng uý, lãnh đạo Đảng uỷ - UBND xã tố chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, luôn gần gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND huyện. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chú trương, nghị quyết của HĐND huyện, để phổ biến, truyền đạt, tồ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quá tốt; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện; lắng nghe tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi ứng cử đế phản ánh đến HĐND huyện cũng như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyêt kịp thời.

 

6. Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế đế đưa tiếng nói của người dân đến HĐND huyện, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội cũa từng địa phương và trong phạm vi khả năng của minh, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng quê hương Yên Mô ngày càng phát triển.

 

8. Bà Trần Thị Vân- Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện

 

…Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này tôi xin hứa.

 

Một là: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với địa phương, với cử tri, sâu sát, cơ sở, nắm bắt và thu thập đầy đủ các thông tin, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực những ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong các kỳ họp.

 

Hai là: Phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong các kỳ họp. Tham gia giám sát, bàn bạc, thảo luận, đề xuất các biện pháp, chính sách, để tham mưu có hiệu quả trong việc giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nói chung và phụ nữ nói riêng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triên KT- XH của huyện.

 

Ba là: Không ngừng học tập và rèn ỉuyện để nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức. Trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện cân, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không quan liêu tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí.

 

Bốn là: Với trách nhiệm là 1 ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ nữ huyện tôi sẽ cố gắng cùng tập thể tham mưu cho Ban thường vụ Hội LHPN huyện tổ chức tốt, hiệu quả các lĩnh vực mà mình phụ trách như hỗ trợ hoạt dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập giảm nghèo, làm giầu chính đáng.

 

Năm là: Vấn đề tôi đặc biệt quan tâm đó là “ Phòng chống bạo lực gia đình”, “Xâm hại trẻ em” và bảo vệ môi trường; như các đồng chí cũng đã biết trong những năm gân đây vân đê bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, đang diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đén 5ự phát triển của xã hội, thuàn phong mỹ tục, đạo đức của người dân Việt Nam chúng ta, ngoài ra còn vấn đề về ô nhiễm môi trường ngày càng nhức nhối hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, đến sức khỏe của người dân; chính vì thế tôi rất băn khoăn, tôi sẽ tích cực tham mưu hơn nữa với tập thể cơ quan đưa các nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả góp phần vào hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và hạn chế ô nhiễm môi trường.

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

552195

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 155

Hôm qua : 679