Hôm nay, Thứ hai ngày 08/08/2022,

Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng

Thứ năm, 30/07/2020 | Đã xem: 1674 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 6 điểm ( 2 đánh giá )

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

 

Trước hết là tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập luôn đạt từ 95% trở lên. Chỉ đạo tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt nội dung sinh hoạt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế; các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; đối thoại với cán bộ, đảng viên về những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm để tham mưu giải quyết kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ảnh: Đồng chí Mai Cao Vị, TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

Với phương châm "Bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, tuyên truyền thuyết phục", những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó tạo khí thế phấn khởi, tự hào, động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, thường xuyên thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh và tham mưu kịp thời với cấp ủy biện pháp giải quyết những vướng mắc, vấn đề tư tưởng, dư luận mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (Khoá VIII). Định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận với các kênh thông tin chính thống; hạn chế ảnh hưởng của các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với cấp ủy mở được 112 lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hướng dẫn 4 xã, thị trấn (Yên Thành, Yên Thắng, Khánh Thịnh, thị trấn Yên Thịnh) tái bản lịch sử đảng bộ, phòng giáo dục hoàn thành xuất bản cuốn lịch sử ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 1945- 2019 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao.

 

Tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.  Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, đã có159 tập thể, 352 cá nhân được khen thưởng cấp xã; 42 tập thể, 63 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 03 tập thể và 06 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 tập thể, 05 cá nhân được lựa chọn triển lãm tư liệu tại Trung ương; 138 lượt tập thể và gần 600 lượt cá nhân được tuyên dương trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng.

 

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện để tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao.

 

Thời gian tới, dự báo trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, quá trình toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ vừa là điều kiện vừa là thách thức tác động đến công tác tư tưởng; sự suy giảm lòng tin của một bộ phận người dân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào định hướng xã hội chủ nghĩa; sự chống phá của các thế lực thù địch… Điều đó đòi hỏi Đảng ta và ngành tuyên giáo phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác tư tưởng. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; chấn chỉnh việc học tập lý luận chính trị, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Coi trọng việc tổng kết thực tiễn, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính hình thức, đơn giản hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện, nhất là tuyên truyền miệng, qua Internet, mạng xã hội, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến mọi đối tượng. Kịp thời nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng- văn hóa. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức, bộ máy; tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tư tưởng./.

 

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

320032

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 785

Hôm qua : 206