Hôm nay, Thứ hai ngày 19/04/2021,

Bài viết khác

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ huyện Yên Mô V/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2340/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hưng huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 49/KH-UBND ngày 06/4/2021 vv Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 536/UBND-YT ngày 02/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 KẾ HOẠCH số 50/KH-HĐPH ngày 17/3/2021 vv Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động KẾ HOẠCH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2021 vv Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 39/KH-UBND ngày 15/3/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại huyện Yên Mô đến năm 2030 Công văn số 400/UBND-YT ngày 14/3/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Quyết định số 2036/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 7 Quyết định số 2035/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 6 Quyết định số 2034/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 Quyết định số 2033/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 4 Quyết định số 2032 vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 3 Quyết định số 2031/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2