Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2023,

Yên Mô đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 1032 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Nguyễn Thị Tố Hằng

      HUV, Trưởng Phòng VH – TT huyện

 

Xây dựng, bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Xác định rõ điều này, các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển văn hóa, con người trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

 

Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện thông qua nhiều hình thức như: lồng ghép trong hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị giao ban; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; thông qua các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các cấp, tuyên truyền trực quan... Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Yên Mô, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vì mục tiêu phát toàn diện, bền vững.

 

BCH Đảng bộ huyện đã tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do các ngành, các cấp phát động. Coi trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công tác thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị, nhất là gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với công tác đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống...

Lễ hội truyền thống làng Tam Dương, xã Khánh Dương

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học, tạo môi trường văn hóa trong giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

 

Cùng với chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội, huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn phục dựng, tổ chức các lễ hội, bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển các điểm phục vụ du lịch văn hóa; bảo tồn và phát huy bản sắc, di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt hằng năm phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp bảo tồn loại hình nghệ thuật hát Xẩm; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới ở cơ sở.

 

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã tích cực thực hiện việc quản lý có chất lượng, hiệu quả các loại hình thông tin, mạng xã hội; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trong thanh thiếu nhi; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân cách, lối sống mới trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, gắn với xây dựng, phát triển văn hóa, con người Yên Mô.

 

Đến hết năm 2020, Yên Mô có 16/16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 100% thôn, xóm, phố được công nhân danh hiệu văn hóa. Các hoạt động giao lưu văn hóa trên địa bàn huyện được quan tâm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân dân được giao lưu, tiếp xúc, tiếp thu những giá trị văn truyền thống, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về miền đất, văn hóa, con người Yên Mô tới bạn bè trong và ngoài huyện. Tiêu biểu là các hoạt động: Giao lưu Hát Xẩm giữa Yên Mô và các CLH hát Xẩm khu vực phía Bắc; “Sắc vàng Tam Cốc”; “Lễ hội Hoa Lư”...

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số nội dung sau:

 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”.

 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân.

 

- Thực hiện các dự án, đề án nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống giàu tính nhân văn và mang đậm bản sắc văn hóa, con người Yên Mô. Thông qua các hoạt động lễ hội phát huy hơn nữa lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm; phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ hát Chèo, hát Xẩm trên địa bàn huyện...

 

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch./.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

395599

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 25

Hôm qua : 326