Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Nghị quyết số 01/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 vv công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Thứ sáu, 23/04/2021 | Đã xem: 223 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2005; Căn cứ điều 58, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Căn cứ Thông báo số 496-TB/HU, ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Căn cứ Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô, ngày 15/4/2021; Theo đề nghị của Thư ký Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (Có danh sách cụ thể kèm theo).

 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

 

Điều 3. Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

                         

 TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Đặng Thái Sơn

 

* Bấm vào đây để xem danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử: Nghị quyết 01

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396910

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 6

Hôm qua : 396