Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/03/2023,

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 1694 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Bùi Thị Thu Hiền

      HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

             Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện hội nhập quốc tế càng đòi hỏi phải phát huy cao độ khối đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối kết hợp chặt chẽ của HĐND-UBND và các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng. Ban Dân vận Huyện ủy đã nỗ lực phấn đấu giành những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác như: Tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận, tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể được tăng cường và ngày càng chặt chẽ, đảm bảo thông tin hai chiều với cấp trên và cơ sở. Hoạt động công tác dân vận có nhiều đổi mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa; tham mưu triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo từng nội dung và tính chất của nhiệm vụ, điển hình là đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội hết nhiệm kỳ của các Đoàn thể, các hội quần chúng theo đúng chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong đó tổ chức Đại hội Phật giáo, Đại hội Ban Đoàn kết Công giáo, Đại hội MTTQ huyện là đơn vị đại hội điểm của tỉnh và được Tỉnh đánh giá cao về công tác tổ chức đại hội. Phối hợp, chỉ đạo thành lập 14 Đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác vận động quần chúng tín đồ thực hiện tốt phong trào “sống tốt đời, đẹp đạo”, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đạt kết quả cao, trong 5 năm qua toàn huyện đã có 151 mô hình điển hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Vận động, phối hợp với trụ trì, các chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà cho 38 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng,  hơn 2 nghìn xuất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng và nhiều công trình khác. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa khảo sát, đánh giá tình hình, đến nay các đơn vị phụ trách đã hỗ trợ các xã đặc thù trên địa bàn huyện với tổng kinh phí là 6 tỷ 299 triệu đồng và huyện đã hỗ trợ, đầu tư cho các xã đặc thù từ năm 2016 đến nay là hơn 57 tỷ đồng.

 

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với  nhà máy xi măng Long Sơn

tặng nhà tình nghĩa cho 14 hộ khó khăn tại Yên Nhân

 

Với  những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua Ban Dân vận Huyện ủy đã vinh dự được UBND tỉnh tặng 03 bằng khen và được tặng Cờ dẫn đầu thi đua năm 2016; đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và để đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân vận Huyện ủy xác định cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, việc  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận chính quyền; đối thoại trực tiếp với công dân. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở về phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động. Tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái lệch lạc, những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức-chính trị xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, của huyện; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giữa Khối Dân vận với các ban, ngành và lực lượng vũ trang. Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện thực hiện tốt lời Bác Hồ đã dạy “Óc nghĩ,  mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới./.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396927

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 23

Hôm qua : 396