Hôm nay, Thứ bảy ngày 25/03/2023,

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MÔ DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

Thứ bảy, 04/07/2020 | Đã xem: 1311 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 2 điểm ( 2 đánh giá )

 

 

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND,UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Mô đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVII đề ra, tạo thế và lực để huyện không ngừng phát triển trong những năm tiếp theo.

 

Bám sát các Chỉ thỉ, Nghị quyết của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, BCH Đảng bộ huyện Yên Mô đã ban hành nhiều chương trình, chủ trương, chính sách có tính đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng..., đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài của huyện.

 

Trong phát triển kinh tế, Huyện ủy đã xác định hướng đi chính: lấy nông nghiệp là trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội; tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển CN-TTCN và dịch vụ. Trong phát triển nông nghiệp, huyện đã chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị và thu nhập. Huyện đã ban hành và thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách có tính đột phá nhằm phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, như: dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung; chuyển đổi ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế mới; mở rộng diện tích lúa chất lượng cao; tập trung đưa nhanh cơ giới vào sản xuất; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT; phát triển các mô hình hợp tác, liên kết “4 nhà”; lựa chọn các cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thị trường; xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất 4 vụ/năm. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực để từng bước khắc phục những khó khăn về hạ tầng sản xuất nông nghiệp.

 

Các chính sách, giải pháp trên không chỉ tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ mà điều quan trọng là đã làm thay đổi tập quán canh tác, tư duy sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 24,2% trong cơ cấu kinh tế; giá trị trên 1 ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng (tăng 26,4 triệu đồng so với năm 2015). Chăn nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường. Sản lượng thủy sản năm 2020 của huyện ước đạt 6.822 tấn, tăng 2.986 tấn so với năm 2015.

 

5 năm qua, Đảng bộ huyện Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng, mở rộng các điểm và cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như các dịch vụ, thương mại. Nhờ vậy, giá trị sản xuất CN-TTCN, dịch vụ tăng nhanh: Giá trị SXCNTTCN đạt 2.680 tỷ đồng; Giá trị dịch vụ năm 2020 ước đạt 1.340 tỷ đồng, tăng 414 tỷ đồng so với năm 2015. Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua, đó là Đảng bộ huyện Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Phương châm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt là phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao, huy động được cả hệ thống chính trị cho đến mỗi người dân tham gia. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai, thực hiện và nhân ra diện rộng; quy chế dân chủ được phát huy cao, tạo thành phong trào thi đua thiết thực, có sức lan tỏa cao, chủ động phát huy nội lực, chú trọng thu hút và huy động ngoại lực, sự hỗ trợ của con em quê hương. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2015; xã Yên Từ là 1 trong 4 xã đầu tiên của toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến hết năm 2020 huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu thành công của Đảng bộ huyện Yên Mô trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên và có bước phát triển vững chắc. Công tác y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được chú trọng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, được đông đảo nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Các giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát triển. Số xã, thị trấn, thôn, xóm, phố có nhà văn hóa, số gia đình, thôn, xóm, phố đạt tiêu chuẩn văn hóa được nâng lên.

 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Mô luôn chú trọng công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo toàn diện gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. BCH Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện  các khâu đột phá, đó là: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng sâu sát với cơ sở; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ nữ có nhiều đổi mới; đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, huyện quan tâm bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ đã mang lại hiệu quả rõ nét, đội ngũ cán bộ được rèn luyện, trưởng thành. Công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng được quan tâm, số đảng viên mới kết nạp đảm bảo chất lượng và phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 99,5%; trên 81% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97,32% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, quản lý và điều hành của UBND các cấp được nâng lên; công tác phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được tăng cường chặt chẽ, hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực được tôn trọng và phát huy.

 

Với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng và xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Yên Mô vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020”.  

 

Đạt được những thành tựu trên, BCH Đảng bộ huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2015-2020 đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là:

 

Thứ nhất: Phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng bộ và toàn dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và hội quần chúng.

 

Thứ hai: Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Phát huy và nêu cao vai trò của người đứng đầu, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

 

Thứ ba: Phải khơi dậy khát vọng, tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Mô vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Với niềm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, vào sự đổi mới của quê hương, đất nước; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, quân và dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, xây dựng huyện Yên Mô sớm trở thành huyện Nông thôn mới, phát triển toàn diện, vững chắc và ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

396887

Trực tuyến : 36

Hôm nay : 379

Hôm qua : 316