Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Yên Mô: Các Đảng bộ, chi bộ học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thứ tư, 06/12/2017 | Đã xem: 85 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 71- KH/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trong 2 ngày 29, 30/11, các Đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức học Nghị quyết qua kênh truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH Ninh Bình.  Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức qua hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

 

* Về Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài,

 

* Đối với Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hoá, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học - công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sự nghiệp do Nhà nước giao với hoạt động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của xã hội. Thực hiện cơ chế giao vốn, tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, bảo toàn, phát triển và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật.

 

  

* Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng; xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và hội nhập. Phát triển cân đối, đồng bộ giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa dân y và quân y, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại. Thực hiện phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt; y tế cơ sở là nền tảng. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách tài chính, đặc biệt là sớm thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

 

* Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trong nhiều năm qua. Tuy nhiên chính sách hạn chế mức sinh kéo dài, rộng khắp cả nước cũng bắt đầu phát sinh những hệ luỵ cần sớm được khắc phục, đòi hỏi phải có những đổi mới công tác dân số để giải quyết toàn diện, đồng bộ và căn bản hơn các vấn đề về dân số. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển.

 

Để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ở cấp mình theo đúng tinh thần Kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 24/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết phải viết thu hoạch cá nhân, gửi về cấp ủy chủ trì tổ chức hội nghị sau khi hội nghị kết thúc 05 ngày. Các cấp uỷ chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng. Việc thảo luận và thông qua chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết sẽ được tiết hành vào 01 buổi riêng. Đồng thời quan tâm chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung nghị quyết và các hoạt động triểu khai thực hiện Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII của Đảng, ít nhất 1 lần. Hoàn thành trong quý I/2018./.

 Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin