Hôm nay, Thứ hai ngày 19/04/2021,

Bài viết khác

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ huyện Yên Mô V/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 QUYẾT ĐỊNH số 2340/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hưng huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 49/KH-UBND ngày 06/4/2021 vv Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Mô Công văn số 536/UBND-YT ngày 02/4/2021 V/v triển khai thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19 Hướng dẫn số 518/HD-UBND ngày 31/3/2021 vv lập, niêm yết danh sách và viết thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 KẾ HOẠCH số 50/KH-HĐPH ngày 17/3/2021 vv Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động KẾ HOẠCH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2021 vv Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Mô KẾ HOẠCH số 39/KH-UBND ngày 15/3/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại huyện Yên Mô đến năm 2030 Công văn số 400/UBND-YT ngày 14/3/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Quyết định số 2036/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 7 Quyết định số 2035/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 6 Quyết định số 2034/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 5 Quyết định số 2033/QĐ-UBND vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 4 Quyết định số 2032 vv thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 3