Hôm nay, Thứ sáu ngày 07/08/2020,

Thông báo

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN MÔ

 

 
 
 

Số: 01 /CĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                 Yên Mô, ngày 26   tháng  02  năm 2019

CÔNG ĐIỆN

V/v triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊN MÔ

ĐIỆN:

            - Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật của huyện;

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

          Theo thông tin của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp & PTNT, đến ngày 25/2/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 11 hộ chăn nuôi trên địa bàn 4 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa, đã phải tiêu hủy 521 con lợn. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virut gây ra, lây lan chủ yếu qua con đường vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn nhiễm bệnh, khi lợn bị bệnh tỷ lệ chết rất cao, có thể lên đến 100% ở tất cả các đối tượng lợn, hiện nay chưa có vắc xin, thuốc điều trị bệnh. Trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường.

          Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, để chủ động ngăn ngừa, không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

          1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn quản lý. Chủ động bố trí ngân sách để phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Phân công các lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch bệnh nhất là nơi có nguy cơ cao, vùng giáp ranh với các huyện khác, chợ, nơi buôn bán, giết mổ, điểm tập kết, trung chuyển lợn; phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để khi dịch mới phát sinh.

- Tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở để cán bộ, nhân dân và người chăn nuôi biết, hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn như tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, quản lý dịch bệnh. Khi lợn có triệu chứng bị bệnh nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, tuyệt đối không được giấu dịch, vứt xác lợn ốm, chết, bán chạy lợn ốm làm dịch bệnh lây lan.

          2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện:

- Tham mưu UBND huyện ban hành và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019; triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2019 để tạo miễn dịch chủ động phòng chống dịch bệnh; Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn; Quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch; không báo cáo dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người dân và cộng đồng. Tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm báo cáo về UBND huyện và cơ quan chuyên môn của tỉnh theo quy định.

- Phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trong chăn nuôi.

- Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4 và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào huyện, tổ chức kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch đề xuất kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn bị bệnh, dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, buộc phải tiêu hủy.

3. Đội quản lý thị trường số 4, Công an huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

4. Các Phòng: Y tế, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật của huyện: Tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã phụ trách; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của cơ sở và thường xuyên phản ánh tình hình về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT).

6. Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn: Thường xuyên phát sóng phổ biến quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tác hại của dịch bệnh để nhân dân biết, thực hiện.

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai Công điện này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HU, TT HĐND huyện (để B/c);

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Phòng NN&PTNT;

- Trạm CN&TY;

- Các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, TN&MT, Văn hóa và TT, Tài chính –KH;

- Đội quản lý thị trường số 4; Công an huyện;

- Đài truyền thanh huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Đỗ Trọng Luận

 

 

Bài viết khác

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện quyết định só 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/7/2020 vv tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức HƯỚNG DẪN TÓM TẮT Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện vv thu hồi đất thực hiện dự án cầu chợ Chớp tại xã Yên Hưng Thông báo số 145/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Yên Mỹ) Thông báo số 731/UBND-YT ngày 19/5/2020 của UBND huyện V/v tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, chuyên gia trong phòng chống Covid-19 Công văn số 719/UBND-VHTT ngày 15/5/2020 của UBND huyện vv phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô Công văn 672/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 177/TB-VPCP về phòng, chống dịch Covid-19 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị QSD đất và giao đất trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 vv chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Yên Mô Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv phê duyệt bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND huyện vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND huyện về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIII

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

124142

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 17

Hôm qua : 322