Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Kết quả Công tác hòa giải trên địa bàn huyện Yên Mô 7 tháng đầu năm 2018

Thứ ba, 21/08/2018 | Đã xem: 99 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Hòa giải ở cơ sở là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của người dân Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; ổn định trật tự an toàn xã hội; giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết; tiết kiệm thời gian kinh phí cho Nhà nước và nhân dân; từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ảnh: Một buổi hòa giải ở cơ sở

Xuất phát từ thực tiễn trong đời sống hằng ngày, những mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh trong gia đình, cộng đồng nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến hậu quả phức tạp, nhất là khi hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Bởi vậy, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Yên Mô luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể đó là: Ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 có hiệu lực thi hành; Phòng Tư pháp với vai trò là cơ quan quản lý công tác hòa giải ở địa phương, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện Yên Mô ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 03/3/2014 của UBND huyện Yên Mô về việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải. Trong kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Luật Hòa giải một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

 

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện Luật Hòa giải thông qua nhiều hình thức có hiệu quả như: ban hành văn bản chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tổ chức hội nghị tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải…Trên cơ sở đó hàng năm Phòng tư pháp đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng việc tham mưu cho UBND huyện ban hành 02 văn bản chỉ đạo công tác tư pháp ngay từ đầu năm như: Chương trình số 48/CTr-UBND ngày 18/01/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Mô về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 9/02/2018 về triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018 trên địa bàn.

 

 

Để hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn có hiệu quả, phòng Tư pháp huyện Yên Mô đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức kiện toàn lại các tổ hòa giải với đầy đủ các thành phần tham gia như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và những người có uy tín, đủ năng lực được lựa chọn. Hoạt động của các tổ hòa giải đều được cập nhật ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi công tác Hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải; Hiện nay toàn huyện có 232 tổ hòa giải ở các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện với 1.500 hòa giải viên.

 

 

Trong 7 tháng đầu năm,  Phòng Tư pháp đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình và các ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho thành viên của các tổ hòa giải trên địa bàn với kết quả: Toàn huyện đã tổ chức được 13/17 xã, thị trấn trên địa bàn được tập huấn nghiệp vụ hòa giải đạt 76% chỉ tiêu theo kế hoạch cụ thể: Trong 7 tháng  đầu năm Phòng Tư pháp đã phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã tổ chức được 13 buổi tập huấn nghiệp vụ hòa giải và cập nhật kiến thức pháp luật cho 1.150 hòa giải viên tại 13 xã trên địa bàn (Các xã: Yên Thành,  Khánh Dương, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Nhân, Yên Hòa, Yên Đồng, Khánh Thịnh, Yên Mỹ, Yên Thắng, Yên Từ; Mai Sơn; Khánh Thượng). Qua các buổi tập huấn nâng cao kiến thức, các hòa giải viên ở cơ sở đã nhận thức được mục đích của việc hoà giải ở cơ sở là hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp ngay từ ban đầu, nhằm ngăn chặn tình trạng "Việc giữ hóa lành" không để việc nhỏ phát sinh thành việc việc lớn, việc phức tạp. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động hòa giải trên địa bàn huyện.

 

 

Kết quả: trong 7 tháng đầu năm, các tổ hòa giải trên địa bàn đã thụ lý giải quyết 25 vụ việc, trong đó hòa giải thành là 20 vụ đạt 80%; chuyển Tòa  án  02 vụ; 03 vụ đang tiếp tục giải quyết.

 

 

 

Với những kết quả đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đảng đến nhân dân, gắn với việc vận động nhân dân thực hiện hương ước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và mỗi khi có vụ việc tranh chấp dân sự ở trong thôn, xóm, các tổ hòa giải đã chủ động tổ chức hòa giải kịp thời đã làm hạn chế phát sinh từ việc nhỏ thành việc lớn; hoạt động hòa giải trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, góp phần vào việc ổn định trật tự, an toàn xã hội, hạn chế các tranh chấp khiếu nại, tố cáo vượt cấp trong nhân dân trên địa bàn huyện.

 

 

Để công tác hòa giải ở cơ sở  trên địa bàn huyện Yên Mô đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải cần được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong huyện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, phù hợp đối tượng góp phần đưa pháp luật hòa giải vào cuộc sống bằng nhiều hình thức như: tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho các hoà giải viên, đưa công tác hoà giải lồng vào các hoạt động phong trào khác của địa phương, như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; cấp phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật  cho đội ngũ hòa giải viên...Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở cũng chính là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội của Nhà nước, đặc biệt là Nhà nước ta, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

 

Vì vậy, để phát huy tốt hiệu quả của công tác hòa giải đối với đời sống xã hội, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện cần xác định công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm tăng cường trách nhiệm, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó hoàn thành các nhiệm vụ được giao; góp phần ổn đinh an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Nguyễn Quyết Tiến – Phòng tư pháp huyện Yên Mô

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin