Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ năm, 25/01/2018 | Đã xem: 102 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 24/01/2018, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí  Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

   

 

Ảnh: Đ.c Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Năm 2017, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể:

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 07, 08 của Bộ Chính trị khóa XII; các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị; công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, chủ quyền quốc gia... Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; thực hiện có nề nếp, chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Tổ chức thành công Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào”.

 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của huyện. Kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tổ chức sáp nhập, thành lập 03 tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong năm đã kết nạp được 204 đảng viên, đạt 102 % kế hoạch.

 

Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.  Năm 2017, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 40 tổ chức đảng và 15 đảng viên (tăng 13 tổ chức đảng và 04 đảng viên so với năm 2016); giám sát 28 tổ chức đảng và 10 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 102 tổ chức đảng và 87 đảng viên; giám sát 30 tổ chức đảng và 35 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã xử lý kỷ luật 14 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên (trong đó kỷ luật: khiển trách 07 đồng chí; cảnh cáo 04 đồng chí và khai trừ 03 đảng viên); góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Công tác dân vận: Đẩy mạnh công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Chỉ đạo thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Năm 2017, đã có 03 tổ chức đoàn thể được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu giáo chức huyện, Đại hội Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc huyện. Thực hiện tốt công tác nắm bắt, giải quyết kịp thời, quyết liệt các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

   

Công tác Nội chính: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính. Ban hành quyết định thành lập Bộ phận tham mưu giúp việc Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Nội chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo hoàn thành việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Đảng, của Nhà nước.

 

 Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và các Hội quần chúng: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Trong năm, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7,15%; giá trị sản xuất CN-TTCN và dịch vụ tăng khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt 199% dự toán. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2017, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

Đồng chí đề nghị năm 2018, Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững và phát huy sự đoàn kết nhất trí, tạo sự bứt phá trong công tác xây dựng Đảng. Quan tâm đến năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, đặc biệt là lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Triển khai thực hiện chủ trương về cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, đặc biệt là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm. Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển CN- TTCN. Chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất gắn với chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các mô hình canh tác có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng nông thôn mới…

 

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã tặng danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho 9 đơn vị và tặng giấy khen cho 24 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liền.

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trao tặng danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong năm 2018:

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt chủ đề năm 2018. Duy trì nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên cấp huyện; hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi. Chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác cán bộ và chính sách cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018-2023 và đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc giao ban cụm xã, thị trấn và việc thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng hợp lý và bền vững; phát triển văn hóa- xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

 

Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyển quân, quản lý thị trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết đón xuân Mậu Tuất 2018 vui tươi phấn khởi, an toàn, tiết kiệm./. 

 

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin