Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Thứ hai, 15/01/2018 | Đã xem: 92 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 11/01/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Thị Chiến, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện.

 

 

Đ/c Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2017, công tác tuyên giáo trên địa bàn toàn huyện được triển khai toàn diện, tích cực, hiệu quả. Công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết luôn đạt trên 95%. Tham mưu tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW về "phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”…

 

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các ngành trong khối tư tưởng triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được nâng lên, tổ chức nghiêm túc hội nghị báo cáo viên hàng tháng cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trong huyện và định hướng tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng của Đảng. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xuất bản 12 số Bản tin huyện, với số lượng 700 cuốn/ 1 số. Việc xuất bản Bản tin luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng; chất lượng Bản tin ngày càng được nâng cao, kịp thời phục vụ hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và sinh hoạt của các chi bộ. Công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trang tin điện tử, tuyên truyền trực quan được quan tâm thực hiện. Trong năm đã phát 656 tin, bài viết và 240 chương trình phát thanh địa phương với tổn số 2.000 giờ phát sóng; chỉnh trang, làm mới nội dung 24 cụm pa nô lớn và 1.162 pa nô nhỏ; treo 689 băng zôn; kẻ vẽ 790 khẩu hiệu tường; treo 63.237 lượt cờ Đảng, cờ Tổ quốc; treo 13.750 lượt cờ chuối, 7.977 lượt cờ hồng, 2.499 lượt cờ dây. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” trên địa bàn huyện,

 

Công tác nắm bắt, phản ánh, tham mưu giải quyết các vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng định hướng; hoạt động của các ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo được triển khai tích cực, đều khắp, đạt chất lượng cao. Công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng được quan tâm. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn Đảng bộ thị trấn Yên Thịnh xuất bản lịch sử Đảng bộ thị trấn giai đoạn 1947-2015; Đảng bộ xã Yên Thành, Khánh Thịnh, Yên Thắng tái bản Lịch sử Đảng bộ đến năm 2017; hướng dẫn phòng GD&ĐT sưu tầm tư liệu, xây dựng đề cương lịch sử truyền thống ngành.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua truyền hình trực tiếp; 03 hội nghị học tập chuyên đề "Nếp sống văn hóa công sở"; "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu". Việc triển khai thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã đi vào nền nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

 

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ tuyên giáo trên địa bàn huyện. Triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ. Đặc biệt là các Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 6 (Khoá XII). Tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội hằng tháng, duy trì xuất bản, nâng cao chất lượng Bản tin huyện. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”…/.

 

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo HU

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin