Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thứ sáu, 21/12/2018 | Đã xem: 114 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Sáng ngày 20/12/2018 tại Nhà Văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Hải-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Tuyên giáo các xã,thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hải-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin những nội dung cơ bản, trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8. Khóa XII của Đảng; đồng chí đã quán triệt và làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

* Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục có bước chuyển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường, nợ công có xu hướng giảm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Trung ương xác định các nhiệm vụ và giải pháp là: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin và khát vọng dân tộc.

* Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển:

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết  số 09-NQ/TW (khóa X) về chiến lược biển đến năm 2020, nhận thức của toàn dân về vị trí vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động và toàn diện hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, khó khăn và thách thức trong phát triển bền vững kinh tế biển.

Để khắc phục được những hạn chế, yếu kém, khó khăn và thách thức trong phát triển bền vững kinh tế biển hiện nay, Trung ương đã đề ra các giải pháp chủ yếu là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển; tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển; chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh.

* Về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, , Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Quy định số 08 - QĐi/TW, ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương đã quy định 4 điều về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng ở cấp mình theo đúng tinh thần Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đảm bảo các yêu cầu về thời gian, thành phần, nội dung. Trong đó chú ý thời gian hoàn thành hội nghị học tập quán triệt do cấp ủy cơ sở tổ chức xong trước 20/01/2019.

Trong chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cần kết hợp với việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị đảm bảo cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; tổ chức thảo luận dân chủ, cụ thể và sớm ban hành để triển khai thực hiện. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt Nghị quyết, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để các tầng lớp nhân dân nắm được các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội./.

Nguyễn Thị Hồng Tươi- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin